Όροι χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Όροι Χρήσης του easywriter.gr διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας easywriter.gr και όλων των υποσελίδων της καθώς και τις λεπτομέρειες της συμβατικής σχέσης μεταξύ του easywriter.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Όρους Χρήσης με την εγγραφή του και βεβαιώνει την έγκριση και αποδοχή τους με κάθε σύνδεσή του στην ιστοσελίδα (log-in), ενώ υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τους παρόντες Όρους Χρήσης για τυχόν μεταβολές τους και, σε περίπτωση διαφωνίας του με μελλοντικές τροποποιήσεις, να επικοινωνεί με το easywriter.gr, προκειμένου να γίνει η διαγραφή του. Το easywriter.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος ελεύθερης και αναιτιολόγητης τροποποίησης των Όρων Χρήσης.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το easywriter.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά υπηρεσιών προς τα εγγεγραμμένα μέλη του, οι οποίες συνίστανται από τη μία στη δυνατότητα ανάρτησης, δημοσίευσης και διάθεσης προϊόντος διανοίας (εφεξής: «Έργο»), του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν νομίμως στο εγγεγραμμένο μέλος που τα αναρτά, και από την άλλη στη δυνατότητα προμήθειας αντιγράφου του Έργου σε άλλα μέλη, με αντίτιμο οριζόμενο από το Δημιουργό, το οποίο δύναται να είναι και μηδενικό. Οι παρόντες Όροι Χρήσης χαρακτηρίζουν αυτόν που προσφέρει το Έργο ως «Δημιουργό», αυτόν που προμηθεύεται το Έργο ως «Αγοραστή» και τη σύμβαση αγοραπωλησίας ως «Αγορά». Στη συναλλαγή αυτή το easywriter.gr αποδίδει στο Δημιουργό το ποσό που καταβλήθηκε από τον Αγοραστή για την προμήθεια του ηλεκτρονικού αρχείου του Έργου, αφού παρακρατήσει τους φόρους στους οποίους υπόκειται η συναλλαγή καθώς και την προμήθειά του, όπως αυτή με σαφήνεια παρουσιάζεται στον ιστότοπο καθώς και στους παρόντες Όρους Χρήσης (υπό 8).

Επιπροσθέτως, το easywriter.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς πρόσθετων υπηρεσιών (εφεξής: «Επεξεργασία & Προώθηση»), με σκοπό τη βελτίωση του Έργου τους, το οποίο και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα εντός συμπεφωνημένου χρονικού διαστήματος και αφού έχει εφαρμοστεί η επιθυμητή Επεξεργασία & Προώθηση από το easywriter.gr.   

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η εγγραφή στο easywriter.gr, προκειμένου ο χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι υποχρεωτική. Η εγγραφή είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Η επιτυχής εγγραφή στο easywriter.gr συνεπάγεται τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ως εγγεγραμμένου μέλους στην ιστοσελίδα, της οποίας η χρήση διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, που αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της και αναγνωρίζονται από το χρήστη ως ουσιώδεις. Ο χρήστης βεβαιώνει την έγκριση και αποδοχή τους με κάθε σύνδεσή του στην ιστοσελίδα (log-in), ενώ υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τους παρόντες Όρους Χρήσης για τυχόν μεταβολές τους και, σε περίπτωση διαφωνίας του με μελλοντικές τροποποιήσεις, να επικοινωνεί με το easywriter.gr, προκειμένου να γίνει η διαγραφή του.

Δυνατότητα εγγραφής παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ανήλικα μέλη είναι δυνατόν να αποκλειστούν από την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως η επί αντιτίμου διάθεση του Έργου τους ή η Αγορά αρχείων, εφόσον αυτά απευθύνονται, κατά δήλωση του Δημιουργού, σε ενήλικο κοινό. 

Η αλήθεια των παρεχόμενων στοιχείων και των διαβεβαιώσεων, (προσωπικών, νομικών, φορολογικών), ρητών ή σιωπηρών (διά της αποδοχής των Όρων Χρήσης και διά της αποδοχής του "Περιεχόμενο του έργου και ευθύνη του δημιουργού" στον Οδηγό Έκδοσης) βασίζεται στις δηλώσεις του μέλους. Το μέλος με την εγγραφή του δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από το easywriter.gr, η οποία μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται: στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προς διεκπεραίωση των συναλλαγών, την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον καταγεγραμμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του μέλους, την αποστολή e-mail, είτε προσωπικών, προς διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής ή ενημέρωση επί μεταβολής της κατάστασης του λογαριασμού (επιτυχής Αγορά/Πώληση, μεταβολή κωδικού, οικονομικά δεδομένα) είτε μαζικών, υπό τη μορφή newsletter. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή, διά της διαγραφής του. 

Για τη συμμετοχή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του easywriter.gr και την Αγορά ή προμήθεια εν γένει κάποιου εκ των αναρτημένων αρχείων, ενδέχεται να ζητείται από τον χρήστη να δηλώσει την ηλικία του ή την ενηλικότητά του (Διά της φράσης "Είμαι άνω των 18 ετών"). Η δήλωση αυτή υπέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως. Ο χρήστης εγγυάται ο ίδιος την ειλικρίνεια της δηλώσεώς του. Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την πρόσβαση ανηλίκου στα συγκεκριμένα αρχεία σε περίπτωση αναληθούς δηλώσεως, περιορίζοντας την ευθύνη στον ίδιο τον ανήλικο και στα πρόσωπα τα οποία έχουν την επιμέλειά του.

Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο ή απρεπές. Το easywriter.gr διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος εγγραφής σε περίπτωση που κρίνει το όνομα χρήστη ακατάλληλο ή ανεπιθύμητο. 

Το εγγεγραμμένο μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προσωπική χρήση και τη μυστικότητα του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης, καθώς και του κωδικού ενεργοποίησης, τα οποία παρέχονται από το easywriter.gr αποκλειστικά για την προσωπική του πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου που απαιτούν κωδικό. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δημοσιοποίησης των στοιχείων αυτών σε τρίτους, το μέλος υποχρεούται να προβεί σε άμεση ενημέρωση των διαχειριστών του easywriter.gr μέσω σχετικού email. Μέχρι το χρονικό σημείο ενημέρωσης του easywriter.gr την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή ή κάθε είδους ενέργεια προαγματοποιηθεί διά της χρήσης του συγκεκριμένου κωδικού φέρει αποκλειστικά ο χρήστης στον οποίο είχε χορηγηθεί ο κωδικός κατά την εγγραφή από το easywriter.gr αυστηρά και μόνον για προσωπική του χρήση. 

Δια της συμμετοχής του στον ιστότοπο easywriter.gr ο χρήστης εγγυάται ότι οποιαδήποτε ανάρτησή του, είτε αυτή γίνεται υπό τη μορφή Έργου, αρχείου, συνοδευτικού υλικού, περιγραφής του Έργου, εξωφύλλου, κειμένου, ή απλού σχολίου επί κάποιου Έργου:

 • Δεν θίγει πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 • Δεν προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων. 

 • Δεν περιέχει διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης και της παραπομπής σε άλλες ιστοσελίδες ή προϊόντα.

 • Δεν περιέχει υλικό χυδαίο, προσβλητικό, εμπρηστικό ή έργο που επιδοκιμάζει, διευκολύνει ή προτρέπει σε παράνομες ενέργειες

 • Γενικώς, συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους. 

Κατά τη συμμετοχή στον ιστότοπο easywriter.gr απαγορεύεται η παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας, η επιβάρυνση ή η αντικατάσταση ή μεταβολή του ιστοτόπου (μέσω λογισμικού, τεχνικών μέσων κλπ). Στην περίπτωση μιας τέτοιας κακόβουλης παρενόχλησης, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας θα καταγγείλουν τις επίμαχες ενέργειες στις Αρχές, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός τους. 

Το easywriter.gr ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη συμμόρφωση των χρηστών του με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Ο ίδιος ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωσή του προς τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής φορολογικής νομοθεσίας, κατά τη δραστηριότητά του στο easywriter.gr, την οποία και προτείνεται να διασφαλίσει διά της ενημέρωσης φοροτεχνικών συμβούλων ή των αρμόδιων Αρχών. Το easywriter.gr είναι υποχρεωμένο, κατόπιν σχετικού αιτήματος των Αρχών, να παράσχει οποιαδήποτε επίκαιρη πληροφορία σχετικά με το ιστορικό συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας του.

Το easywriter.gr δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε αξίωση εγγραφής ή συμμετοχής μέλους στην ιστοσελίδα του και στις παρεπόμενες υπηρεσίες και διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να απαγορεύσει την εγγραφή και συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους, ανά πάσα στιγμή, ή να επιβάλει τον αποκλεισμό του, προσωρινό ή διά παντός, ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς τους Όρους Χρήσης, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από αρμόδια Αρχή, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η ιδιότητα του μέλους ξεκινάει με την αποστολή του κωδικού πρόσβασης από το easywriter.gr μέσω Email και την εισαγωγή του κωδικού στο σύστημα. Η λύση της ιδιότητας μέλους πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή, με σχετικό mail στο info@easywriter.gr, εφόσον:

 • Το μέλος δεν οφείλει οποιοδήποτε ποσό στο easywriter.gr, από υπηρεσία ή άλλη αιτία.

 • Το μέλος δεν έχει αναρτημένο κάποιο έργο στο easywriter.gr.

Μετά την παραλαβή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, ο λογαρισμός διαγράφεται και αποστέλλεται επιβεβαιωτικό e-mail στο χρήστη. 

Ακόμη και μετά τη διαγραφή του χρήστη, το easywriter.gr διατηρεί τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το χρήστη, για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο: 

 • Τυχόν σχόλια που έχουν αναρτηθεί από το χρήστη επί άλλων Έργων. 

 • Tο ιστορικό των συνδέσεών τους (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP από όπου πραγματοποιήθηκαν), το ιστορικό των συναλλαγών τους, καθώς και κάθε άλλο δεδομένο που συνδέεται με διενεργηθείσα συναλλαγή ή με οικονομική διαφορά.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το easywriter.gr δεν υποχρεούται να ελέγχει τα Έργα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους εγγεγραμμένους χρήστες του. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση, οι Δημιουργοί αποδέχονται ότι το easywriter.gr διατηρεί τη δυνατότητα, προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση των Όρων Χρήσης και τη γενικότερη νομιμότητα, να ελέγχει το περιεχόμενο των αρχείων που αναρτώνται από τα μέλη, με όποιον τρόπο και τεχνικό μέσο κρίνεται κατά περίσταση προσφορότερος. 

Η ανάρτηση και προσφορά του Έργου στο κοινό πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη- Δημιουργού, ο οποίος, μεταξύ άλλων, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους ισχύοντες νόμους, ιδίως ως προς την περιγραφή του Έργου, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου-οπισθοφύλλου) και τυχόν παρεπόμενά του, όπως παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων. Επίσης, οφείλει να παρέχει ακριβή και αληθή στοιχεία ως προς το είδος και το περιεχόμενο του Έργου.

Το easywriter.gr δεν υποχρεούται και δεν διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσον τα έργα που αναρτώνται στον ιστότοπό του θίγουν δικαιώματα τρίτων, πνευματικά ή άλλα. Την ευθύνη για τη νομιμότητα, την πρόσβαση, την ανάρτηση, εμπορική εκμετάλλευση και τον τρόπο διάθεσης και διοχέτευσης του αναρτηθέντος Έργου έχει αποκλειστικά ο Δημιουργός.

Ο Δημιουργός, διά της ανάρτησης του Έργου συμφωνεί και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι:

 • Διά της ανάρτησης και πώλησής του (ακόμα και της δωρεάν διάθεσής του) δεν θίγονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 • Το Έργο του, διά της περιγραφής ή του περιεχομένου του (συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου-οπισθοφύλλου), δεν προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, την τιμή, την υπόληψη ή τα προσωπικά δεδομένα τους.

 • Το Έργο του δεν περιέχει υλικό χυδαίο, προσβλητικό, εμπρηστικό ή έργο που επιδοκιμάζει, διευκολύνει ή προτρέπει σε παράνομες ενέργειες.

 • Το Έργο του δεν περιέχει διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης και της παραπομπής σε άλλες ιστοσελίδες ή προϊόντα. 

 • Γενικώς, το Έργο του –τόσο ως προς το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου-οπισθοφύλλου) όσο και ως προς τον τρόπο διάθεσης- συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κατά την αγορά ενός Έργου, ο Αγοραστής μεταφέρεται σε ιστότοπο τρίτων (PayPal) προκειμένου να ολοκληρώσει την πληρωμή του Έργου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, ανακατευθύνεται στον ιστότοπο του easywriter.gr από όπου μπορεί να προμηθευτεί το ηλεκτρονικό αρχείο που αγόρασε κατεβάζοντάς το στην προσωπική συσκευή ανάγνωσης (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο, tablet, e-reader κλπ). 

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της επιλογής του και της αγοράς του, αποποιούμενος κάθε έρεισμα υπαναχώρησης ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη ικανοποίησής του ή αντίθεσής του με το περιεχόμενο του αρχείου που προμηθεύτηκε, με εξαίρεση την πλάνη του, η οποία προέκυψε αποκλειστικά και μόνον ως αποτέλεσμα λανθασμένης αποτύπωσης του τύπου του αρχείου, του αριθμού των σελίδων ή της γλώσσας του σχετικού Έργου, ή σε αδυναμία κατεβάσματος του αρχείου λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστοτόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οφείλει να ειδοποιεί παραχρήμα τους διαχειριστές του easywriter.gr με ηλεκτρονικό μήνυμα στο indo@easywriter.gr ή με χρήση της φόρμας επικοινωνίας. 

Για την Αγορά ή προμήθεια εν γένει κάποιου εκ των αναρτημένων αρχείων, ενδέχεται να ζητείται από τον χρήστη να δηλώσει την ηλικία του ή την ενηλικότητά του (Διά της φράσης "Είμαι άνω των 18 ετών"). Η δήλωση αυτή υπέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως. Ο χρήστης εγγυάται ο ίδιος την ειλικρίνεια της δηλώσεώς του. Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την πρόσβαση ανηλίκου στα συγκεκριμένα αρχεία σε περίπτωση αναληθούς δηλώσεως, περιορίζοντας την ευθύνη στον ίδιο τον ανήλικο και στα πρόσωπα τα οποία έχουν την επιμέλειά του.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και δεσμεύεται ότι το Έργο που προμηθεύεται διά της πλατφόρμας του easywriter.gr προορίζεται αυστηρά για προσωπική του χρήση και σε καμία περίπτωση για εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε μεταφορά του σε συσκευές τρίτων και ιδίως διά της δημοσιοποίησης του αρχείου στο διαδίκτυο, είτε με την αρχική του μορφή είτε τροποποιημένου, είτε ως προς τον τύπο είτε ως προς το περιεχόμενο, συνιστά σαφή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Δημιουργού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αναδημοσίευσης μέρους ή του συνόλου του Έργου, είτε ως αρχείου είτε ως κειμένου είτε ως εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση θα ειδοποιείται τόσο ο Δημιουργός όσο και οι αρμόδιες Αρχές. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για τα Έργα που διατίθενται δωρεάν, καθώς για την οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άδεια του Δημιουργού.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα του Δημιουργού επί του έργου και αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Δημιουργός, μεταξύ άλλων, διατηρεί τις εξουσίες που του αναγνωρίζονται από όλους τους ισχύοντες νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδίως εκ του ν. 2121/1993 περί "Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικών Δικαιωμάτων και Πολιτιστικών Θεμάτων", οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν: τη μη τροποποίηση, δημοσίευση, διάδοση, αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή εκτέλεση ή διασκευή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να διατηρεί τις σημειώσεις που αναφέρονται στην πατρότητα και προέλευση του Έργου. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η προμήθεια ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου του Έργου σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος επί του Έργου και ότι προορίζεται για συγκεκριμένη χρήση, ήτοι προσπέλασή του και ανάγνωση από τον Αγοραστή και μόνο από αυτόν. 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την διαδικασία αποστολής του Έργου στον ιστότοπο, ο Δημιουργός έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ορισμένες υπηρεσίες που θα δράσουν βελτιωτικά επί του ίδιου του Έργου όσο και ως προς τις πιθανότητες πώλησης του. Προκειμένου να εντολοδοτήσει και να συμβληθεί με το easywriter.gr για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει να προκαταβάλει το ποσό που θα προκύψει ως κόστος αυτών των υπηρεσιών, κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία επιλογής τους, και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής του μέσω του τρίτου ιστοτόπου (PayPal) στον οποίο θα ανακατευθυνθεί. 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται με γνώμονα τις διαχρονικές και σταθερές απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και τους πάγιους κανόνες της τέχνης ή της τεχνικής που χρησιμοποιείται για την εκπλήρωσή τους σύμφωνα με τα εμπορικά, επιστημονικά και καλλιτεχνικά ήθη. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Δημιουργός αναγνωρίζει το οριζόμενο κόστος ως δίκαιο και θεμιτό, βάσει των συναλλακτικών ηθών και των δειγμάτων που παρέχονται στον ιστότοπο easywriter.gr.

Κατά τη διαδικασία επιλογής των υπηρεσιών αυτών θα ζητηθεί από τον Δημιουργό να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής ως προς το αίτημά του και ιδίως για τις υπηρεσίες εκείνες που απαιτούν τη συμβολή της προσωπικής του προτίμησης (Εξώφυλλο / Σελιδοποίηση). Ο Δημιουργός φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την επάρκεια της περιγραφής του καθώς και την αντιστοιχία των απαιτήσεών του με το επίπεδο και το κόστος της υπηρεσίας που έχει επιλέξει. 

Επίσης, ως προς τις υπηρεσίες Σελιδοποίησης / Επιμέλειας, θα ζητηθεί από το Δημιουργό, κατά την ανάρτηση του αρχείου του, να καθορίσει τον αριθμό των περιεχόμενων λέξεων ή/και εικόνων. Βάσει της δηλωθείσας αυτής παραμέτρου υπολογίζεται η χρέωση για τις υπηρεσίες αυτές. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ψευδούς, ανακριβούς, ελλιπούς ή λανθασμένης δήλωσης κατά το αίτημα του Δημιουργού για κάποια υπηρεσία Επεξεργασία & Προώθησης, το easywriter.gr θα ακυρώνει τη συγκεκριμένη παραγγελία ή ανάρτηση, θα επιστρέφει το ποσό που τυχόν καταβλήθηκε και θα αποστέλει μήνυμα στον Δημιουργό προκειμένου να γίνει διόρθωση του αιτήματος. 

Μετά την Επεξεργασία & Προώθηση και την ανάρτηση του επεξεργασμένου αρχείου, ο Δημιουργός αποδέχεται το αρχείο ως έχει και η ανάρτηση ισοδυναμεί με παράδοση του έργου (με εξαίρεση την υπηρεσία Προωθητικής Ενέργειας). Η παράδοση του έργου πραγματοποιείται εντός λίγων ημερών από την ημερομηνία της εντολής. Από το χρονικό σημείο της εντολής κι εφεξής, ο Δημιουργός δεν έχει αξίωση αισθητικής ή γνωμοδοτικής παρέμβασης ή παρακολούθησης επί της εν εξελίξει επεξεργασίας, ούτε μπορεί να υποχρεώσει σε τούτο το easywriter.gr. Ιδίως, όμως, στην περίπτωση του Σύνθετου και Καλλιτεχνικού εξωφύλλου, το easywriter.gr θα ζητήσει τη γνωμοδοτική παρέμβαση του Δημιουργού προτού προβεί στην τελική παράδοση του επεξεργασθέντος Έργου. Από το χρονικό σημείο της ανάρτησης του επεξεργασθέντος Έργου (η οποία ισοδυναμεί με παράδοση), ο Δημιουργός δεν έχει πρόσθετη δυνατότητα αισθητικής ή γνωμοδοτικής παρέμβασης επί της συντελεσθείσας επεξεργασίας, ούτε μπορεί να υποχρεώσει σε τούτο το easywriter.gr ή να υποχρεώσει το easywriter.gr σε επιστροφή των καταβληθέντων τελών. 

Ιδίως η υπηρεσία Προωθητικής Ενέργειας συνίσταται σε ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών από την πλευρά του easywriter.gr:

 • Θα προβάλλεται στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου, υπό τη μορφή διαφημιστικού banner, του οποίου τη δημιουργία αναλαμβάνει δωρεάν το easywriter.gr κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας που έχει ζητηθεί.

 • Θα βρίσκεται στη λίστα με τους "προτεινόμενους τίτλους" κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας που έχει ζητηθεί.

 • Θα προβάλλεται τακτικά στα social media κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας που έχει ζητηθεί.

Το easywriter.gr, ενεργώντας καλόπιστα θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εκτελεί τους παραπάνω όρους της προωθητικής ενέργειας. Σε περίπτωση που ο αιτών χρήστης διαπιστώσει μη εφαρμογή των παραπάνω δεσμεύσεων καλείται να ειδοποιήσει παραχρήμα τους διαχειριστές του ιστοτόπου, οι οποίοι με τη σειρά τους αναλαμβάνουν να εξηγήσουν τους λόγους της προσωρινής μη εκπλήρωσης και τον τρόπο θεραπείας της. Σε περίπτωση οριστικής τεχνικής αδυναμίας του easywriter.gr να εκπληρώσει κάποια από τις προαναφερθείσες ενέργειες, το easywriter.gr θα αποζημιώνει τον αιτούντα χρήστη για το σύνολο του καταβληθέντος επί τούτο ποσού και θα υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη σχετική αξίωση κατά του easywriter.gr.

7. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εγγεγραμμένων χρηστών με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από αρμόδια Αρχή, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, το easywriter.gr διατηρεί το δικαίωμα, μεταξύ άλλων:

 • Να διαγράψει κείμενα και εικόνες από τον ιστότοπο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και χωρίς να παρέχει περαιτέρω εξηγήσεις, είτε αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τους διαχειριστές είτε από τους χρήστες. 

 • Να μεταβάλει ή να τροποποιήσει κατά το δοκούν τα στοιχεία ενός αναρτηθέντος αρχείου, προκειμένου να αποτυπώνονται ορθότερα και ακριβέστερα, να ταξινομούνται προσφορότερα στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του ιστοτόπου, να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ορθογραφίας ή να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. 

 • Να διαγράψει κάποιο Έργο από τον ιστότοπο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και χωρίς να παρέχει περαιτέρω εξηγήσεις, ιδίως αν το Έργο δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για αυτές τις διαγραφές δεν μπορούν να προβληθούν κανενός είδους αξιώσεις κατά του easywriter.gr.

 • Να απαγορεύσει την εγγραφή και συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους, ανά πάσα στιγμή, ή να επιβάλει τον αποκλεισμό του, προσωρινό ή διά παντός, ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς τους Όρους Χρήσης, σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από αρμόδια Αρχή, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων ή άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Το μέλος το οποίο υπόκειται σε κάποιο από τα παραπάνω μέτρα παραιτείται οποιασδήποτε ενδεχόμενης αξίωσης κατά του easywriter.gr με έρεισμα κάποιο από τα παραπάνω μέτρα, ακόμη και αν το easywriter.gr ενήργησε αναιτιολόγητα ή εσφαλμένα.

8. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ανάρτηση και δημοσίευση ενός έργου στο easywriter.gr γίνεται δωρεάν, με προϋπόθεση την επιτυχή εγγραφή του χρήστη. 

Κάθε συναλλαγή η οποία καταλήγει στην πώληση ενός αντιγράφου του Έργου στον Αγοραστή υπόκειται σε κάποια έξοδα. Συγκεκριμένα:

 • Στα έξοδα συναλλαγής paypal (5% επί του αρχικού ποσού συν 0,05 ευρώ)

 • Την προμήθεια easywriter.gr η οποία ανέρχεται σε 20% επί του καθαρού ποσού της πώλησης, μετά τα έξοδα συναλλαγής

 

Κάθε πρόσθετη υπηρεσία Επεξεργασία & Προώθησης, η οποία παρέχεται από το easywriter.gr στον Δημιουργό πραγματοποιείται επ’ αμοιβή, με βάση μια κλίμακα σταθερής χρέωσης:

 

 • Η δημιουργία εξωφύλλου χρεώνεται με 55,00 (Πενήντα πέντε) ευρώ προκειμένου για Απλό Εξώφυλλο, με 165,00 (Εκατόν εξήντα πέντε) ευρώ προκειμένου για Σύνθετο Εξώφυλλο και με 440,00 (Τετρακόσια σαράντα) ευρώ προκειμένου για Καλλιτεχνικό Εξώφυλλο. 

 • Η σελιδοποίηση χρεώνεται με 15 ευρώ συν 0,05 ευρώ (πέντε λεπτά) ανά 20 λέξεις προκειμένου για την απλή σελιδοποίηση, με 20 ευρώ συν 0,15 ευρώ (δεκαπέντε λεπτά) ανά 20 λέξεις προκειμένου για τη σύνθετη σελιδοποίηση. 

 • Η επιμέλεια κειμένου χρεώνεται με 0,16 ευρώ (δεκαέξι λεπτά) ανά 20 λέξεις.

 • Η προωθητική ενέργεια χρεώνεται με 25,00 (είκοσι πέντε) ευρώ προκειμένου για το βασικό πακέτο, με 37,00 (τριάντα επτά) ευρώ προκειμένου για το ενισχυμένο πακέτο και με 49,00 (σαράντα εννέα) ευρώ προκειμένου για το πλήρες πακέτο. 

 

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της επιλογής του και της αγοράς του, αποποιούμενος κάθε έρεισμα υπαναχώρησης ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη ικανοποίησής του ή αντίθεσής του με το περιεχόμενο του αρχείου που προμηθεύτηκε, με εξαίρεση την πλάνη του, η οποία προέκυψε αποκλειστικά και μόνον ως αποτέλεσμα ψευδούς ή λανθασμένης αποτύπωσης του τύπου του αρχείου, του αριθμού των σελίδων ή της γλώσσας του σχετικού Έργου, ή σε αδυναμία κατεβάσματος του αρχείου λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστοτόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οφείλει να ειδοποιεί παραχρήμα τους διαχειριστές του easywriter.gr με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@easywriter.gr ή με χρήση της φόρμας επικοινωνίας. 

Μετά την Επεξεργασία & Προώθηση και την ανάρτηση του επεξεργασμένου αρχείου, ο Δημιουργός αποδέχεται το αρχείο ως έχει και η ανάρτηση ισοδυναμεί με παράδοση του έργου (με εξαίρεση την υπηρεσία Προωθητικής Ενέργειας). Από το χρονικό σημείο της ανάρτησης του επεξεργασθέντος έργου (η οποία ισοδυναμεί με παράδοση), ο Δημιουργός δεν έχει πρόσθετη δυνατότητα αισθητικής ή γνωμοδοτικής παρέμβασης επί της συντελεσθείσας επεξεργασίας, ούτε μπορεί να υποχρεώσει σε τούτο το easywriter.gr ή να αξιώσει από το easywriter.gr επιστροφή των καταβληθέντων τελών. 

Κατά την υπηρεσία Επεξεργασία & Προώθηση και ιδίως στην περίπτωση της Προωθητικής Ενέργειας, σε περίπτωση οριστικής τεχνικής αδυναμίας του easywriter.gr να εκπληρώσει κάποια από τις αναληφθείσες προωθητικές ενέργειες, το easywriter.gr θα αποζημιώνει τον αιτούντα χρήστη για το σύνολο του καταβληθέντος επί τούτο ποσού και θα υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη σχετική αξίωση κατά του easywriter.gr.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ EASYWRITER.GR

Το easywriter.gr ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του easywriter.gr και αποκλείεται ρητά η ευθύνη του easywriter.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου, πάντοτε με την επιφύλαξη των αναγκαστικών διατάξεων. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του easywriter.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

Το easywriter.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. 

Το easywriter.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας της. Εξυπακούεται ότι δεν φέρει και καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων και από τα ίδια τα προϊόντα από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν προκλήθηκαν.

Το easywriter.gr δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα easywriter.gr, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του easywriter.gr λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας easywriter.gr από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει το easywriter.gr από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του easywriter.gr.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλες οι διαφορές μεταξύ του easywriter.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) χρήστη σχετικά με τους Όρους Χρήσης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

12. ΡΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Όρων Χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Όρους Χρήσης. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.